Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Văn bản liên quan