• Nguyễn Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905247443
  • Email:
   thanhbinhak75@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bổ nhiệm từ ngày 01/12/2014

 • Nguyễn Tuấn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905600586
  • Email:
   chuyenmonqtak@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bổ nhiệm từ ngày 17/4/2009

 • Bùi Tấn Dư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985161085
  • Email:
   buitandu62@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bổ nhiệm Hiệu trưởng từ ngày 17/4/2009